Zodpovedná osoba:

Mgr. Mária Ružičková,

Cestovná kancelária CK Maria s.r.o

so sídlom Guothova 11, Bratislava 83101

IČO: 46 100 881

tel: 0948771156, email: info@ckmaria.sk

prevádzkuje web stránku s URL: https://ckmaria.sk.

Osobné údaje zákazníkov – účastníkov zájazdov zhromažďuje za účelom organizácie zájazdu a účasti zákazníkov tak, ako to vyplýva zo  zmluvy o obstaraní zájazdu – viď nižšie.

Osobné údaje návštevníkov web stránky www.ckmaria.sk zhromažďuje CK Mária sro za účelom zlepšenia užívateľskej skúsenosti a zefektívnenia navigácie na stránke.

CK Mária sro zodpovedá za ochranu a zabezpečenie osobných údajov svojich zákazníkov a návštevníkov web stránky www.ckmaria.sk, pričom sa riadi nariadením GDPR Európskej únie – Nariadenie o ochrane osobných údajov platné od 25.5.2018 (viac info https://dataprotection.gov.sk/uoou/)

Spracovanie osobných údajov osôb zúčastnených na zájazde = zákazníci / dotknuté osoby

v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

CK zhromažďuje a spracúva osobné údaje svojich zákazníkov v nasledovnom rozsahu a len s ich výslovným súhlasom:

Meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, národnosť, adresa trvalého pobytu / kontaktná adresa, údaje cestovného dokladu (miesto a dátum vydania, dátum platnosti), štátna príslušnosť, emailová adresa, telefónne číslo, údaje o špecifických požiadavkách zákazníka (diéty, asistencia) a kontaktné údaje príbuzného/kontaktnej osoby v núdzovom prípade.

V prípade potreby (napr. za účelom vybavenia víz do konkrétnej krajiny) aj zamestnanie a názov a adresu zamestnávateľa.

Osobné údaje zákazníkov sa evidujú v prihláške k zájazdu, ktorá zároveň slúži ako zmluva o obstaraní zájazdu. Údaje slúžia výlučne pre potreby zorganizovania zájazdu a účasti zákazníkov na zájazde, za účelom plnenia zmluvy o obstaraní zájazdu a povinností z nej vyplývajúcich. V prípade neposkytnutia požadovaných osobných údajov nie je možné zabezpečiť splnenie zmluvných povinností vyplývajúcich CK zo zmluvy o obstaraní zájazdu.

Osobné údaje uchováva CK na dobu neurčitú za účelom archivácie, marketingu (zasielania nových ponúk), za účelom vedenia vlastnej evidencie.

Dotknutá osoba má právo namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov na účely priameho marketingu. V takomto prípade CK ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nespracúva.

CK týmto informuje dotknuté osoby, že ich osobné údaje prenáša do tretej krajiny (cieľovej destinácie uvedenej v zmluve o obstaraní zájazdu, ako aj prepravcom zabezpečujúcim prepravu do a z cieľovej destinácie). Takýto prenos je nevyhnutný na plnenie zmluvy o obstaraní zájazdu medzi dotknutou osobou a CK a na vykonanie predzmluvných opatrení. Poskytnutie primeraných záruk pri poskytovaní osobných údajov dotknutej osoby do tretej krajiny CK zabezpečuje v súlade s Kódexom pre spracúvanie osobných údajov SACKA podľa § 85 zákona č 18/2018 Z.z..

Príjemcom osobných údajov dotknutých osôb je

CK Maria, cestovná kancelária, s.r.o., letecká prepravná spoločnosť, autobusoví zmluvní prepravcovia (podľa zájazdu), zahraničný obchodný partner v mieste pobytu zákazníkov v zahraničí.

Práva osôb zúčastnených na zájazde v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov.

  1. Každá dotknutá osoba má právo získať od CK potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o; účele spracúvania osobných údajov; príjemcovi (-och), ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine; dobe uchovávania osobných údajov. Dotknutá osoba má právo požadovať od CK opravu jej osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania.
  2. Dotknutá osoba má právo byť informovaná CK o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu jej osobných údajov do tretej krajiny. CK je povinná poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže CK účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. CK je povinná poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.
  3. CK je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov nastalo a môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby. Oznámenie podľa predchádzajúcej vety musí obsahovať jasne a jednoducho formulovaný opis povahy porušenia ochrany osobných údajov a opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov; opis opatrení prijatých alebo navrhovaných CK na nápravu porušenia ochrany osobných údajov vrátane opatrení na zmiernenie jeho potenciálnych nepriaznivých dôsledkov, ak je to potrebné.
  4. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.
  5. V prípadoch ak zmluvu o obstaraní zájazdu uzatvorila v mene ostatných cestujúcich iná osoba ( člen rodiny, zákonný zástupca, poverená osoba a pod.) CK je povinná dotknutej osobe poskytnúť informácie o zdroji, z ktorého pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či pochádzajú z verejne prístupných zdrojov.

Ck je povinná poskytnúť dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti podľa bodov 1. až 5. predchádzajúcich odsekoch do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

 

Spracovanie osobných údajov návštevníkov webu https://ckmaria.sk

Komentáre

Keď návštevníci webu zanechávajú na stránke komentáre, zbiera CK údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov z dôvodu ochrany proti spamu.

Ak návštevník webu pridá komentár na stránku, súhlasí s uložením mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre pohodlie návštevníka, aby nemusel opätovne vypĺňať údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.

Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu

Kontaktné a objednávkové formuláre, prihlasovanie do newslettera

V rámci kontaktných a objednávkových formulárov zhromažďuje CK osobné údaje v rozsahu potrebnom na rezerváciu zájazdu /prihlášku a následné uzavretie zmluvy o obstaraní zájazdu. Informácie o spracovaní a uchovávaní dát – viď predošlú stať “Spracovanie osobných údajov osôb zúčastnených na zájazde.”

Akékoľvek údaje z kontaktných, rezervačných a „prihlásenie k odberu newslettera“ formulárov využíva CK len na účely informovania zákazníkov o aktuálnych a plánovaných zájazdoch. Tieto informácie nie sú poskytované tretím stranám a sú uchovávané len pre marketingové účely vlastnej CK a na zvýšenie komfortu zákazníkov. Zákazník má právo sa kedykoľvek informovať o rozsahu a využití svojich osobných údajov a má právo požiadať o opravu, doplnenie, vymazanie či obmedzenie spracovania/uchovania jeho osobných údajov.

Všetky údaje sú chránené použitím najnovších technológií, antivírovým programom a šifrovacím protokolom https://

Súbory cookies

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o návštevníkoch zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať interakciu návštevníkov s vloženým obsahom, vr. sledovania interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke má návštevník účet a je tam prihlásený.

Webové stránky je možné prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžu návštevníci na svojom počítači zakázať.

 

CK Mária s.r.o.